P.W. WiR
tel: 501 706 608
tel: 501 706 611
biuro@wir-energia.pl
  więcej>>
 

Pomiary elektryczne

Nasza firma wykonuje kompleksowe pomiary instalacji i urządzeń elektrycznych. Posiadamy stosowne uprawnienia energetyczne do eksploatacji i dozoru nad eksploatacją do 30kV.  Wykorzystujemy sprzęt pomiarowy firm SONEL i FLUKE. Przeprowadzone badania, pomiary elektryczne dokumentujemy zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi.

 

Masz pytania?

ZADZWOŃ: 501 706 608,
501 706 611
NAPISZ: biuro@wir-energia.pl
UZYSKASZ SZYBKĄ POMOC!
 

Dlaczego wykonujemy pomiary.

Obowiązujące przepisy prawne nakładają obowiązek aby :
urządzenia elektroenergetyczne (w tym również środki ochrony przeciwporażeniowej) przed przekazaniem do eksploatacji oraz okresowo w czasie eksploatacji muszą być poddane badaniom i pomiarom elektrycznym (nie rzadziej jak co rok lub co 5 lat) umożliwiającym ocenę ich stanu technicznego.

Sprawdź ważność swoich pomiarów.

Dokonaj przeglądu pięcioletniego już teraz!

 

Prawo budowlane Art. 62.1:

Obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli:

1a)
okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego
elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne
i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

2)
okresowej, co najmniej raz na 5 lat, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego
i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego,(…) kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej
i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;

Prawo budowlane Art. 62.5:
Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych, ( … ) mogą przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych.

Oferta pomiarów

Wykonujemy kompleksowe badania instalacji i urządzeń elektrycznych
Rodzaje badań

 • badania odbiorcze

 • badania i przeglądy okresowe.

Rodzaje badań

 • Badanie ochrony przed porażeniem przez samoczynne wyłączenie.

 • Kompleksowe badanie punktu pomiarowego

 • Parametry zabezpieczeń różnicowoprądowych.

 • Badanie ciągłości PE i małych rezystancji

 • Badanie rezystancji izolacji obwodów

 • Badanie rezystancji izolacji kabli

 • Badanie stanu instalacji odgromowej i uziomów

 • Badanie silników

 • Badanie wyłączników

 • Badanie styczników

 • Pomiary oświetlenia.

Częstotliwość badań wynika z obowiązujących przepisów, lub jest ustalana indywidualnie z zarządcą obiektu, właścicielem lub użytkownikiem w oparciu o dokumentacje, instrukcje producentów, lub opracowane indywidualnie instrukcje eksploatacji.

W naszej ofercie również:

Instalacje elektryczne i teletechniczne>>
Świadectwa energetyczne>>
Ogrzewanie elektryczne>>
Systemy solarne>>
 

 

 

 Pomiary elektryczne
 Pomiary elektryczne
         WIR Poznań - Instalacje elektryczne i teletechniczne, pomiary, systemy solarne projekt strony www.artso.pl